Login

Hledáme ivestora do výroby

Nabízíme zajímavou investiční příležitost. Naše firma BETON Plus s.r.o. se zabývá od roku 2013 výrobou a montáží betonových plotů. Výrobu provozujeme v Karlovarském kraji.
Máme prostory i vybavení. Z  důvodu rozšíření výroby hledáme aktivního investora – obchodního partnera. Jedná se o zavedenou výrobu betonových plotů. V případě bližších informací prosím volejte 602 414 796 jednatel společnosti.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení montáže

Všeobecné obchodní podmínky pro dodání zboží a provedení montáže

Vydané ve smyslu ustanovení § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi společností BETON Plus s.r.o., se sídlem Praha 4 - Braník, Branická 213/53, PSČ 147 00, IČ 290 92 710, zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 198431 (dále jen „BETON Plus“) BETON Plus a zákazníkem BETON Plus v oblasti prodeje a montáže betonových plotových systémů (dále jen „zákazník“) (dále jen „Všeobecné obchodní podmínky“).

1. Úvodní ustanovení

1.1    Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují základní organizační a obchodní podmínky pro dodávky zboží a montáž zboží zajišťované ze strany BETON Plus pro své zákazníky. Právní vztahy z tohoto vyplývající se řídí ustanoveními příslušné objednávky či smlouvy, těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a dále příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

1.2    Podmínky zákazníka, které se liší nebo jsou v rozporu s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami nebudou použity, nebylo-li stranami dohodnuto písemně jinak.

1.3    Vznik závazkového vztahu mezi BETON Plus a zákazníkem je podmíněn oboustranným přijetím tohoto vztahu a to formou konkrétní specifikace závazku dle článku 3 těchto Všeobecných obchodních podmínek. Odchylná písemná ujednání smluvních stran mají přednost před ustanoveními těchto Všeobecných obchodních podmínek.

2. Zboží BETON Plus

2.1    BETON Plus nabízí betonové plotové systémů (včetně výplní), jejich přepravu a montáže, přičemž BETON Plus je výrobcem betonových částí nabízených plotových systémů (dále jen „zboží“). Zboží je nabízeno v rozměrech dle aktuální nabídky, nicméně se skládá zejména z:

-     betonový dílců o rozměrech 200 x 50 cm;

-     betonových dílců o rozměrech 200 x 25 cm;

-     betonových dílců (oblouků) o rozměrech 200 x 36 cm; a

-     betonových dílců (oblouků) o rozměrech 200 x 60 cm; a

      betonových sloupků o výšce od 100 cm do 250 cm.

Z těchto jednotlivých dílců lze sestavit betonová plotová pole o výšce od 50 cm do 300 cm. BETON Plus rovněž nabízí kovové a dřevěné dílce (výplně) zpracované na zakázku dle konkrétního požadavku zákazníka a jejichž cena bude stanovena individuálně s ohledem na požadavky zákazníka..

2.2    Cena zboží je stanovena na základě ceníku BETON Plus (dále jen „ceník“) platného ke dni uzavření smluvního vztahu, není-li mezi smluvními stranami sjednána cena jiná. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností uvádí BETON Plus, že po dobu účinnosti těchto Všeobecných obchodních podmínek se ceny uvedené v ceníku mohou měnit, nicméně takováto změna ceny nemá vliv na již uzavřené smluvní vztahy.

2.3    BETON Plus dle požadavku zákazníka zajišťuje rovněž přepravu a montáž zboží, přičemž cena přepravy a montáže bude stanovena dohodou smluvních stran.

3. Přijetí zakázky a uzavření smlouvy

2.1    K přijetí závazkového vztahu dochází oboustranným podepsáním kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, která obsahuje všechny náležitosti v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména správný název BETON Plus a zákazníka, IČ, DIČ, sídlo/adresu zákazníka, jména osob jednajících za smluvní strany, specifikaci závazku (zejm. přesný název zboží a typ zboží odpovídající aktuálnímu ceníku BETON Plus, množství dodávaného zboží a specifika montáže), dohodnuté termíny plnění a podpisy smluvních stran.

2.2    Jako kupní smlouva či smlouva o dílo je chápána též řádně potvrzená objednávka nebo nabídka, jejíž součást tvoří tyto Všeobecné obchodní podmínky a jež obsahují údaje uvedené v odst. 2.1 výše.

2.3    Objednání elektronickou formou či telefonicky je po dohodě se zákazníkem možné. V případě zaslání nabídky zákazníkovi elektronickou poštou musí být v dokumentu označena jeho platnost.

2.4    Podepsání smlouvy, nabídky či objednávky je jako souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, jež tvoří nedílnou součást smluv a nabídek vydaných BETON Plus.

2.5.   V případě, že součástí závazku je montáž v objektu zákazníka, je za objekt zákazníka považován i objekt, jehož není majitelem, pokud je oprávněn s ním nakládat v souladu s budoucí montáží. V takovém případě je zákazník povinen zajistit svolení majitele objektu před uzavřením smlouvy s BETON Plus a případné spory s majitelem objektu řešit samostatně. Nedostatečné zajištění těchto povinností je ze strany BETON Plus chápáno jako hrubé porušení součinnosti zákazníka při dodávce montáže, včetně možnosti sankcí.

2.6    V případě, že součástí závazku je montáž, je zákazník povinen zajistit veškerá stavebně právní povolení, ohlášení, vytyčení inženýrských sítí v místě provádění montáže apod. v souladu s obecně závaznými právními předpisy. V takovém případě je zákazník povinen zajistit výše uvedené před zahájením montáže BETON Plus a případné spory plynoucí z nesplnění výše uvedené povinnosti zákazníka řešit samostatně. Zákazník je dále povinen nahradit BETON Plus jakoukoli škodu vzniklou v souvislosti z porušení takovýchto povinností zákazníkem, zejména ve spojitosti s nezajištěním  vytyčení inženýrských sítí. Nedostatečné zajištění těchto povinností je ze strany BETON Plus chápáno jako hrubé porušení součinnosti zákazníka při montáži, včetně možnosti sankcí.

2.7    Místem dodání zboží je adresa uvedená zákazníkem. V případě osobního odběru zboží zákazníkem je místem dodání zboží provozovna či sklad BETON Plus, jež byl zákazníkem vybrán pro osobní odběr.

2.8    Zákazník se zavazuje zboží či montáž převzít a zaplatit v dohodnutých termínech.

2.9    Zákazník uzavřením smluvního vztahu s BETON Plus souhlasí s archivováním jeho osobních dat a údajů o jeho nákupech pro další využití BETON Plus v rámci jeho podnikatelské činnosti.

4. Stornování objednávky

4.1    Po přijetí závazku dle článku 3 výše je vždy nutné jeho stornování nebo změnu specifikace projednat s BETON Plus.

4.2    BETON Plus je oprávněn vyúčtovat zákazníkovi storno poplatek až do výše 50% ceny zboží (příp. zboží a montáže) nebo její stornované části na pokrytí účelně vynaložených nákladů v souvislosti se stornováním.

5. Dodací podmínky a montáž

5.1    Dodací lhůta je ustanovena s ohledem na možnosti BETON Plus zajistit zboží a jeho montáž. Tato doba je obvykle alespoň 10 pracovních dní v závislosti na povaze dodávky.

5.2    Dodací lhůta uvedená v nabídce je závazná a bude dodržena, pokud tomu nebrání naléhavé důvody. Naléhavým důvodem k prodloužení dodací lhůty jsou zejména živelné pohromy, dlouhodobý výpadek dodávek el. energie, stávky a nepředvídatelné události, které BETON Plus nemůže ovlivnit.

5.3    K prodloužení dodací lhůty může též dojít z příčin ovlivněných zákazníkem, to jsou především následné technické změny či nedodržení platebních podmínek ze strany zákazníka.

5.4    Pro dodržení dodací lhůty při montáži u zákazníka je tento povinen zajistit přístup do místa montáže a odpovídající součinnost a umožni BETON Plus řádné uskutečnění dodávky.

5.5    V případě významného porušení součinnosti zákazníkem (např. neumožnění přístupu do objektu nebo nezajištění stavebně právních oprávnění apod.) si BETON Plus vyhrazuje právo účtovat prostoje jako čas strávený na cestě dle platného ceníku. Toto právo může být uplatňováno v přiměřené míře i na zrušení dohodnutého termínu montáže v objektu zákazníka později, než 48 hodin před dohodnutým termínem montáže.

6. Smluvní cena a platební podmínky

6.1    Není-li smluveno jinak, jsou ceny zboží uváděny bez nákladů souvisejících s dodáním zboží, a platí tak pouze v případě osobního odběru zboží v provozovně či skladu BETON Plus.

6.2    V případě, že nedochází k převzetí zboží v provozovně či skladu BETON Plus, je zákazník povinen společně se smluvní cenou zaplatit BETON Plus také náklady spojené s dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále smluvní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

6.3    Cenu zákazník uhradí BETON Plus následujícími způsoby:

6.3.1   úhrada smluvní ceny zboží při souběžné montáži zboží:

a) při uzavření smluvního ujednání vystaví BETON Plus zákazníkovi zálohovou fakturu ve výši 30% z celkové ceny zboží, včetně ceny montáže;

b) do 3 pracovních dní po převozu zboží na místo montáže vystaví BETON Plus zákazníkovi zálohovou fakturu ve výši 55% z celkové ceny objednaného zboží, včetně ceny montáže, následně po připsání této částky na účet BETON Plus bude provedena montáž; a

c) při dokončení a předání montáže vystaví BETON Plus zákazníkovi vyúčtování, tj. doplatek 15% z celkové ceny objednaného zboží, včetně z ceny montáže.

6.3.2   úhrada smluvní ceny zboží (bez montáže):

a) při převzetí zboží osobně ve skladu BETON Plus je zákazník povinen uhradit  celkovou smluvní cenu v hotovosti, nebo převodem, přičemž tato smluví cena musí být připsána na bankovním účtu firmy BETON Plus

b) v případě doručení zboží do místa, které zákazník uvede v objednávce, vystaví BETON Plus před doručením zboží zákazníkovi fakturu na doplatek smluvní ceny včetně ceny dopravy, následně po připsání této částky na účet BETON Plus, BETON Plus bezodkladně doručí zboží.

6.4    Pro případ bezhotovostního převodu uvádí BETON Plus následující číslo účtu: 253355862/0300 (dále jen „účet BETON Plus“).

6.5    V případě úhrady smluvní ceny bezhotovostním převodem na účet BETON Plus na základě daňového dokladu - faktury je splatnost daňových dokladů – faktur 10 kalendářních dnů od vystavení.

6.6    Zboží bude vydáno zákazníkovi nejdříve po uhrazení smluvní ceny dle písm. a) a b) odst. 6.3.1 resp. 6.3.2, nedohodnou-li se BETON Plus a zákazník písemně jinak.

6.7    Ceny uvedené v ceníku jsou uváděny bez příslušné sazby DPH.

7. Vlastnické právo ke zboží

7.1    Vlastnické právo ke zboží přechází na zákazníka až úplnou úhradou smluvní ceny zboží (včetně přepravy a montáže) či jakýchkoli nároků BETON Plus za zákazníkem, tj. BETON Plus si tímto vyhrazuje vlastnické právo ke zboží do chvíle jejich řádného uhrazení.

7.2    Nebude-li smluvní cena zboží (včetně přepravy a montáže) či jakékoli nároky BETON Plus za zákazníkem uhrazeny řádně a včas, BETON Plus písemně upozorní zákazníka na jeho povinnost uhradit dlužnou částku v dodatečné lhůtě (dodatečná lhůta je min. 7 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy zákazníkovi). Neučiní-li tak zákazník ani v dodatečné lhůtě, dává tímto zákazník BETON Plus výslovný a neodvolatelný souhlas se vstupem BETON Plus do prostor, kde je zboží zákazník uskladněno či umístěno, za účelem jeho zpětného odběru BETON Plus oproti dlužné částce zákazníka. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností, BETON Plus neodpovídá za škody, jež vznikly zákazníkovi z důvodu zpětného odběru zboží BETON Plus.

8. Dodání zboží

8.1    Doručení zboží probíhá v pracovní dny, od 8:00 do 17:00, nebylo-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

9. Informace související s prodejem zboží

9.1    V přímé souvislosti s prodejem zboží poskytuje BETON Plus nezávazné poradenství týkající se zboží a jeho možného využití ve formě nezávazných doporučení. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití a nezakládají smluvní vztah mezi BETON Plus a zákazníkem.

9.2    Doporučení jsou poskytována také při řešení problémů vyskytujících se na stavbách, ve stadiu přípravy i při samotném provádění. V případě, že není písemně sjednáno jinak, nemají tato doporučení závazný charakter ve vztahu k vlastnostem zboží a jeho možného využití zákazníkem a nezakládají smluvní vztah mezi BETON Plus a zákazníkem.

9.3    Doporučení BETON Plus nezbavují zákazníka odpovědnosti ve vztahu k plánovanému účelu použití a vhodnosti zboží.

10. Odpovědnost za vady, záruka

10.1 Záruka na zboží vyrobené BETON Plus či záruka na montáž je 2 roky ode dne převzetí, v případě dojednání dodání včetně montáže počíná záruka běžet dnem předání montážních prací.

10.2 Při nakládání se zbožím (včetně jeho použití) je zákazník povinen dodržovat všechna bezpečnostní opatření vyplývající z obecně závazných právních předpisů a dodržovat zásady stavební praxe. Zákazník je povinen při montáži, v případě že montáž není dojednána s BETON Plus, vždy postupovat dle zásad stavební praxe.

10.3 Vznik odpovědnosti za vady na straně BETON Plus je vyloučen, pokud nedostatky zboží či montáže byly způsobeny vyšší mocí nebo chybným jednáním zákazníka či třetí osoby.

10.4 Má-li zboží či montáž vady, budou nároky zákazníka z odpovědnosti za vady uspokojeny jedním z dále uvedených způsobů, a to v následujícím pořadí (i) dodáním chybějícího zboží/opravou montáže, (ii) odstraněním ostatních vad zboží / montáže, (iii) dodáním náhradního zboží za zboží vadné, (iv) přiměřenou slevou smluvní ceny.

10.5 V případě vzniku škody na straně zákazníka je náhrada škody omezena částkou odpovídající zákazníkem skutečně uhrazené smluvní ceně za zboží a montáž.

10.6 Záruka BETON Plus dle předchozích ustanovení se nevztahuje na následující případy:

10.6.1 na vady, způsobené neodbornou či nesprávnou manipulací, montáží nebo používáním zboží a vady, způsobené zákazníkem nebo třetí osobou;

10.6.2 na drobné odlišnosti v odstínech dodaného zboží (možné odstínové odchylky některých výrobků jsou způsobeny vlastnostmi vstupních surovin a rozdíly při zrání výrobků);

10.6.3 na rozměrové odchylky dodaných výrobků, které jsou v rámci tolerance rozměrových odchylek;

10.6.4 na odlišnosti, způsobené vápenným výkvětem (případný výskyt primárních vápenných výkvětů na betonových výrobcích nemá žádný vliv na užitné vlastnosti těchto výrobků a jde pouze o dočasnou estetickou vadu, vlivem meteorologických podmínek a běžného mechanického namáhání zpravidla dochází k jejich postupnému vyrovnávání a sjednocování); či

10.6.5 na drobné odchylky při výstavbě v zaměření, které jsou v některých případech z důvodu vhodného umístění plotu do terénu.

11. Reklamace

11.1     V případě, že zákazník objeví na zboží či montáži v průběhu záruční lhůty vadu, má právo na podání reklamace. Zákazník se zavazuje takovouto vadu reklamovat písemně prostřednictvím doporučeného dopisu zaslaného na adresu Dolní Nivy 21, 356 01 Sokolov.

11.2     V případě, že má zjevné závady v jakosti, je reklamaci nutné uplatnit u BETON Plus bez prodlení, nejpozději do pěti (5) dnů od obdržení nebo vyzvednutí zboží či převzetí montáže. Nedojde-li v této lhůtě k reklamaci, považuje se zboží / montáž za řádně dodané / předanou. Zároveň s písemnou reklamací je zákazník v takovém případě povinen předložit reklamované zboží a příslušné dodací listy zboží / předávací protokol montáže.

11.3     Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace, kterým je místo Dolní Nivy 21, 356 01 Sokolov. Náklady spojené s dopravou vraceného zboží hradí zákazník. V případě uznání reklamace jako oprávněné vzniká zákazníkovi právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží. Zboží zaslané na dobírku nebude přijato.

11.4     Reklamace bude vyřízena nejdéle do 30 ti dnů od jejího doručení BETON Plus. V případě nevyřízení reklamace v této lhůtě má zákazník právo na výměnu zboží za stejné, nebo může od smluvního vztahu s BETON Plus odstoupit. Výběr náleží zákazníkovi.

11.5     Reklamace zboží zákazníkem nemá vliv na jeho povinnost zaplatit smluvní cenu či plnit jiné závazky zákazníka vůči BETON Plus.

12. Odstoupení od smluvního ujednání

12.1     Zákazník má právo odstoupit od smluvního ujednání do 14 dnů od převzetí zboží / montáže podle Občanského zákoníku (to neplatí, bylo-li zboží upraveno podle přání zákazníka a pro zakázkové zboží), je-li v originálním a nepoškozeném obalu bez známek užívání nebo opotřebování. Při vrácení zboží v poškozeném obalu si BETON Plus účtuje skonto ve výši 10 - 30 % dle stavu poškození obalu. Při zaslání zboží je určující datum odeslání. Po obdržení vráceného zboží, BETON Plus obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku dohodnutým způsobem, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení BETON Plus vrácené objednávky. V případě, že se zákazník rozhodne odstoupit od smluvního ujednání před započetím montáže, záloha ve výši 15 %, která je splatná při uzavření smluvního ujednání, bude ponížena vzniklé náklady BETON Plus a zbývající částka bude zákazníkovi vrácena a to nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení zákazníka od smluvního ujednání.

11.2     Zákazník musí uhradit náklady spojené s přepravou zboží k BETON Plus a náklady spojené s přepravou zboží zpět do skladu BETON Plus.

11.3     Nárok na vrácení zboží zaniká:

11.3.2 není-li zboží v originálním obalu nebo je znečištěné, poškozené, nebo jiným způsobem znehodnocené;

11.3.3 není-li zboží kompletní;

11.3.4 je-li zboží nebo kterákoliv část jeho obalu či příslušenství jakýmkoliv způsobem poškozené, nebo nese známky používání; a/nebo

11.3.5 jedná-li se o zakázkové zboží.

11.4     Je-li zákazníkem fyzická osoba (nepodnikatel), má takovýto zákazník právo od smluvního ujednání odstoupit dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

11.5     Je-li zákazníkem právnická osoba či fyzická osoba (podnikatel), má takovýto zákazník právo odstoupit dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

11.6     BETON Plus je oprávněn od smluvního ujednání odstoupit v případě, že si zákazník zboží či montáž nepřevezme nebo odmítne převzít a dále z důvodů uvedených v Občanském zákoníku.

11.7     BETON Plus je dále oprávněn kromě důvodů uvedených v Občanském zákoníku, odstoupit jestliže:

11.7.1 bude vydáno rozhodnutí o zrušení zákazníka likvidací bez právního nástupce; a/nebo

11.7.2 vůči majetku zákazníka bude zahájeno insolvenční  řízení; a/nebo

11.7.3 na majetek zákazníka bude prohlášen konkurs nebo exekuční řízení, a/nebo

11.7.4 zákazník je v prodlení, i přes písemné upozornění doručené mu BETON Plus, se zaplacením sjednané ceny po dobu delší než 14 dnů.

12. Řešení sporů

12.1 Právní vztahy vyplývající ze smluvních ujednání BETON Plus a jeho zákazníků řídí dále těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a podmínkami sjednanými smluvními stranami.

12.2 V případě rozporu písemného smluvního ujednání s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami, má přednost takovéto písemné smluvní ujednání.

12.3 Spory vzniklé mezi smluvními stranami budou řešeny podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky, přičemž obecný soud bude stanoven dle sídla BETON Plus.

13. Závěrečná ustanovení

13.1     Smluvní strana, která porušuje svou povinnost vyplývající ze smluvního ujednání smluvních stran, nebo smluvní strana, která s přihlédnutím ke všem okolnostem má vědět, že poruší takovouto svou povinnost, je povinna oznámit druhé smluvní straně povahu překážky, která jí brání nebo bude bránit v plnění povinnosti, a o jejích důsledcích. Zpráva musí být podána bez zbytečného odkladu poté, kdy se povinná strana o překážce dověděla nebo při náležité péči mohla dovědět.

13.2     Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu BETON Plus oprávněn práva a povinnosti z předmětného smluvního vztahu postoupit na třetí osobu.

13.3     Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 10. listopadu 2014.Dagmar Knedlíková Baslová

jednatel

BETON Plus, s.r.o.

 

SEZÓNA 2019
Máte vážný zájem o montáž betonového plotu v nejbližších >>


Kovové brány k betonovým plotům
Ačkoli naší hlavní činností je výroba a montáž betonových plotů, v současnosti >>


Výroba BRAN a
I v letošním roce vyrábíme na zákázku kovové brány a branky >>


NOVINKA -
Další variantou je betonvoý sloupek s dekorem štípaný kámen. Vyrábíme v jednostranné >>


Zeptejte se nás.
602 127 699
602 414 796
Napište nám

AKCE TIPY ZAJÍMAVOSTI

POZOR betonové SLOUPKY S DEKOREM

obrázek
od 20.7.2014 výroba betonových sloupků s dekorem štípaný kámen

AKCE TIPY ZAJÍMAVOSTI

PRVNÍ VÝROBCE BETONOVÝCH PLOTŮ V ZÁPADOČESKÉM KRAJI

obrázek

Proč zrovna betonové ploty?

obrázek
betonové ploty se snadnou údržbou a
dlouhou životností až několik desítek let
plně rozebiratelný
možnost barevného nástřiku
betonové ploty jsou cenově dostupné
jednoduchá montáž
beton je odolný vůči větru, sněhu, ledu, apod.
vhodné pro rod. domky, chaty, firmy, pozemky, lesy, garáže

ZAJISTÍ VÁM SOUKROMÍ
Kvalitní betonové ploty Praha - BETON PLUS
Partnerské odkazy: Chovatelské potřeby, zverimex www.chovatelskepotreby-zverimex.cz - potřeby pro chovatele,zverimex,krmiva pro zvířata,krmivo pro koně,granule pro psy a kočky/Pomůcky a oblečení na zahradu i do lesa lesnickepotreby.cz – lesnické potřeby, oblečení a obuv do lesa / format1.cz - drobná elektronika pro dům a zahradu, váhy nejen pro chovatele, adaptéry,plašiče / Zasklívání - lodžie, plastová okna a dveře / Řemesla Jedlička, stavební práce a rekonstrukce / www.f-zavadil.cz - zámečnictví, lázeňská kamna, komínové výměníky, brány, půjčovna přívěsných vozíků / taboriste.cz-prázdniny na koních,tábory, akce s koňmi,e-shop s koňskými potřebami

HOME Betonové ploty
Kontakt betonové ploty
Napište nám poptávku - betonové ploty, brány
Mapa stránek
Nabízíme zajímavpou investiční příležitost

Hledáme ivestora do výroby

Nabízíme zajímavou investiční příležitost. Naše firma BETON Plus s.r.o. se zabývá od roku 2013 výrobou a montáží betonových plotů. Výrobu provozujeme v Karlovarském kraji.
Máme prostory i vybavení. Z  důvodu rozšíření výroby hledáme aktivního investora – obchodního partnera. Jedná se o zavedenou výrobu betonových plotů. V případě bližších informací prosím volejte 602 414 796 jednatel společnosti.

Created by © 2012-2014 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek